top of page

Privacyreglement Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, in het strafproces betrokken
partijen en deelnemers, bezoekers van haar website en de ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die haar ter beschikking wordt gesteld vertrouwelijk wordt behandeld.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de
betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door alle medewerkers van Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat,
waaronder begrepen personen die op basis van een student-stage-overeenkomst aan Alrik de Haas |
Strafrechtadvocaat zijn verbonden.

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verwerkt persoonsgegevens om kort gezegd diensten aan te kunnen bieden,
dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De
verschillende doeleinden worden hierna uitgewerkt.


Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn
de volgende:


Opdracht cliënt
Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat sluit met haar cliënten een opdrachtovereenkomst. Wij verwerken daarvoor uw
aanhef, naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en (eventueel) btw-nummer en (eventueel) uw
BSN.


Particulieren:
Voor particuliere cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, aanhef, e-mailadres,
geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, IBAN. Ingeval van familierechtelijke zaken komen daar vaak ook
de overige BRP (basisregistratie personen, voorheen GBA)-gegevens, kentekenregistratie(s) en kadastrale
gegevens bij. Bij particuliere wederpartijen verwerken wij dezelfde gegevens als hiervoor genoemd.
Ingeval particuliere cliënten recht hebben op gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand,
verstrekken wij hun persoonsgegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand; dit betreft NAW-gegevens, aanhef, e-
mailadres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, BSN en overige BRP-gegevens.
 

Bedrijfscliënten:
Voor bedrijfscliënten verwerken wij de persoonsgegevens van onze contactpersonen bij de betreffende cliënt
(naam, aanhef, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer), de persoonsgegevens van de UBO
(Ultimate Beneficial Owner) ingeval van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsbereik van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en dit betreffen: NAW-gegevens, aanhef, e-
mailadres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer.
Verder verwerken wij voor bedrijfscliënten gegevens van werknemers (NAW-gegevens, aanhef, e-mailadres,
BSN, IBAN en geboortedatum).

 

Restcategorie:
Wij verwerken tevens persoonsgegevens van derden die wij via onze cliënten verstrekt krijgen; dit kunnen
bijvoorbeeld andersoortige belanghebbenden of betrokkenen bij de advisering voor onze cliënten zijn; dit kunnen
bijvoorbeeld NAW-gegevens, aanhef, e-mailadres zijn.

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen
risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement
van die derden door te lezen.

Gerechtelijke procedures
Voor alle juridische procedures worden (in het kader van de belangenbehartiging) door ons persoonsgegevens
verwerkt en verstrekt.
Bij procedures (bij de rechtbanken en gerechtshoven) en bij mediation worden door ons diverse
persoonsgegevens van de (proces)partijen aan de rechterlijke macht, Politie, het Openbaar Ministerie, andere
advocaten, deurwaarders, gemachtigden, regelgevingsinstanties en/of overheidsinstellingen (zoals de Raad voor
Rechtsbijstand), in het strafproces (overige) betrokken partijen en deelnemers verstrekt: NAW-gegevens, aanhef,
e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, IBAN. Aan derden, zoals toezichthouders en andere
instanties, kunnen ook persoonsgegevens worden verstrekt, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Financiële administratie

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is wettelijk verplicht om, wanneer zij u een factuur stuurt, deze factuur te
bewaren. Datzelfde geldt voor de opdrachtovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de
opdrachtovereenkomst en de factuur worden uw aanhef, naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en
(eventueel) btw-nummer verwerkt.


Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat op een vacature of wanneer u een open sollicitatie
stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer
en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw cv nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens
verwerkt.


Klachtbehandeling
In onze algemene voorwaarden kunt u lezen dat Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat een eigen (extern belegde)
klachtenprocedure hanteert. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen
verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 

Contact
Wanneer u wilt dat Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat contact met u opneemt, kunt u op onze website het
contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres
en uw telefoonnummer. U kunt eveneens via Social Media (LinkedIn of X) contact opnemen. In dat geval
verwerken wij ook (één of meerdere van) voornoemde gegevens (zoals door uzelf aangegeven).
 

Rechtsgronden voor verwerking
Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten
overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van
gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming. In het hiernavolgende overzicht
kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt:
      Doeleinde                            Rechtsgrond

  • Opdracht cliënt                  Uitvoering overeenkomst

  • Nieuwsbrief                        Toestemming

  • Financiële administratie    Wettelijke plicht

  • Sollicitaties                         Toestemming
     

Bewaartermijnen
Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • Opdracht cliënt                   20 jaar na sluiting dossier

  • Financiële administratie     7 jaar

  • Sollicitaties                          4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij de sollicitant wordt

aangenomen    

 

Persoonsgegevens delen met derden
Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen
doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van een derde (verwerker) die op basis van hun taak
eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dit betreft:

 

ICT Concept
Voor (de beveiliging van) onze cloud-diensten en ICT-infrastructuur heeft Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat
(diverse) contractuele afspraken met ICT-Concept b.v. (Basicweg 19a, 3821 BR Amersfoort; www.ict-concept.nl).
ICT Concept hanteert een eigen privacy statement, hetwelk hierna te lezen is: https://www.ict-concept.nl/over-
ons/colofon


Beveiliging
Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt en
neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen
wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Onze interne organisatie is zo
ingericht dat al onze medewerkers verplicht zijn tot geheimhouding over alle aan ons verstrekte gegevens; verder
kan slechts toegang worden verkregen tot onze ICT-infrastructuur door een persoonlijk wachtwoord en een
authenticatiesleutel.


Inzage, correctie en recht van verzet
Als uw gegevens bij Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verstrekte
overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons

verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van
uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze
producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan
onze contactpersoon:
     Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat
     t.a.v. mr. A.H.T. (Alrik) de Haas
     Kastanjelaan 4
     3881 EL Putten

     Of mailen naar info@alrikdehaas.nl
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot
een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht
kunt u versturen naar:
     Autoriteit Persoonsgegevens
     Postbus 93374
     2509 AJ  DEN HAAG


Aanpassingen privacy statement
Aangezien uw privacy bij Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat van groot belang is en de regelgeving continu in
ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg
daarom met regelmaat onze website: www.alrikdehaas.nl
 

bottom of page