top of page

Algemene voorwaarden Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91893615 met een vestiging in Putten. Deze entiteit treedt tevens onder deze handelsnaam naar buiten. Voor opdrachten, verleend aan mr. A.H.T. (Alrik) de Haas is Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat de opdrachtnemer.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt’, wordt daaronder mede verstaan ‘de opdrachtgever’, wanneer namens of ten behoeve van de cliënt een opdracht aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is verstrekt.
 
Opdrachten

Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer deze door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat schriftelijk dan wel mondeling is bevestigd. De cliënt stemt ermee in dat Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden of met het kantoor samenwerkende advocaten en/of juridisch medewerkers. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

 

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zal pas na overleg met de cliënt derden inschakelen. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derden.

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

 

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De cliënt verleent aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht en ter voldoening aan wettelijke (bewaar)plichten. Daarnaast kan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat persoonsgegevens verwerken voor het doen van informatieve en commerciële aanbiedingen aan cliënten. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet of in het kader van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is.

 

De cliënt zal aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

 

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat van de betreffende bepalingen.
 
Declaratie/honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat honorarium, al dan niet vermeerderd met kantoorkosten en 21% BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals uittrekselkosten, deurwaarderskosten en dergelijke.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

 

De tijd die is besteed door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de factuur wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt.

 

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is gerechtigd het voor de cliënt toepasselijke uurtarief jaarlijks te wijzigen. Bij wijziging van het toepasselijke uurtarief, zal Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat de cliënt daar ten minste één (1) maand voor het ingaan van deze wijziging schriftelijk over informeren.

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is gerechtigd een voorschot op het honorarium en de (verwachte) verschotten in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Het honorarium zal regelmatig, in beginsel maandelijks, tussentijds worden gedeclareerd.
 
Betaling

Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, opschorting, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

 

Indien Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

 

De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de kosten wegens de genomen invorderingsmaatregelen, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat naast de genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 

Derdengelden

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat ontvangt eventuele derdengelden, niet zijnde voorschotbedragen, via Stichting Beheer Derdengelden Aarts & Poortinga Advocaten (vestiging Putten). Op een afzonderlijke rekening t.n.v. Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zullen via deze stichting gelden worden gehouden die Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat in samenwerking met Aarts & Poortinga Advocaten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat over gelden op genoemde derdenrekening geen rente verschuldigd zijn en geen administratie- of beheerkosten in rekening brengen. Eventueel te ontvangen rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening.
 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,-- en jegens derden beperkt tot € 2.500,--.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan omzet- en winstderving en/of gemiste besparingen, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat.

Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de door Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat te maken kosten, in beginsel ter beschikking van de cliënt.

 

 

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat is gerechtigd na verstrijken van deze termijn alle dossiers en gegevens, gegevens die in eigendom toebehoren aan de cliënt en/of derden daaronder begrepen, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. Administratieve gegevens (de financiële administratie van Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat) worden zeven (7) jaar bewaard.
 

Verjaring

Het recht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verjaart twintig (20) jaren na de datum van het onherroepelijk worden van de uitspraak. De verjaringstermijn bedraagt vijf (5) jaren voor wat betreft hetgeen op grond van de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever na sluiting van het dossier er zelf op toe te zien dat rechten bewaard worden en heeft Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat ter zake geen taak of verantwoordelijkheid.


Klachten- en geschillenregeling

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Tóch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u deze eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat, die in overleg met u zo spoedig mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem probeert te vinden.

 

Klachtenfunctionaris/indiening klacht
Indien u met de behandelend advocaat niet tot een oplossing komt kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan Aarts & Poortinga Advocaten, het kantoor waarbij Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat (tevens) is aangesloten in het kader van de interne klachtenprocedure. De klacht zal behandeld worden door mw. mr. J.M. Poortinga, de klachtenfunctionaris van Aarts & Poortinga Advocaten.

De cliënt(e) dient een klacht aan Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij (of zij) kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn (of haar) klacht aanleiding heeft gegeven.

Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat handelt de klacht bij tussenkomst van de klachtenfunctionaris van Aarts & Poortinga Advocaten af, binnen vier (4) weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager (of klaagster) over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.  

 

Niet tevreden met resultaat

Mocht de afhandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u bij de Orde van Advocaten Gelderland een klacht indienen. De klachtenprocedure vindt u op de website van de Orde van Advocaten Gelderland, op https://www.advocatenorde-gelderland.nl/.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomst van opdracht tussen Alrik de Haas I Strafrechtadvocaat en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van een geschil tussen Alrik de Haas I Strafrechtadvocaat en de cliënt is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

bottom of page